Norsk flagg Svensk flagg UK flagg

Kjøpsbetingelser

GENERELLE KJØPSBETINGELSER FOR FOMA PRODUKTER

 

 1. GENERELT

Alle bestillinger og avtaler effektueres i henhold til gjeldende priser, rabatter og salgsbetingelser på leveringsdagen. Hvis kjøper, uten unødig opphold, ikke har annullert bestillingen når ordrebekreftelsen er meddelt, effektueres bestillingen som normalt.

 1. PARTENE

Selger er: Foma Norge AS (Org.nr.: 915 740 243), og betegnes i det følgende som selger/forhandler

Kjøper er: Det selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som utfører bestillingen, eller er skrevet opp som kjøper ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er eks. mva, frakt og eventuelt andre gebyrer, med mindre noe annet er oppgitt. Ved bestilling vil total pris inklusive frakt, mva og gebyrer vises. Det tas forbehold om endring i valuta, Ved valutaforandringer (devaluering, revaluering) vil prisene på inngåtte kontrakter bli forandret i samme forhold som våre grunnpriser måtte bli forandret, selv om dette ikke er spesielt nevnt i kontrakten.

Dersom det har forekommet skrive eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger og/eller Selgers partnere, i annonser o.l. eller nettbutikken som er større en 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.

 1. BETALINGEN

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 1. TRANSPORT

Alle leveringstider anses som veiledende. Når leveringstid anslås i antall dager, er dette i antall virkedager. Befrakters tid kan komme i tillegg. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Transportskade må anmerkes på fraktbrev/fraktseddel og må straks meldes til transportørens nærmeste kjørekontor. Meldinger om transportskader som transportør ikke mottar innen 7 dager, vil ikke bli dekket. Skadet gods som er taksert av transportøren skal returneres oss på vår regning. Kopi av fraktbrev på mottatt gods må følge defekt gods.

På forsendelser innenlands beregnes fraktsonetillegg på netto fakturabeløp etter følgende satser:

Sone 1:    Post nr. 0000-2609 og 3000-3829            4,5%

Sone 2:    Post nr. 3830-4999                                 5,0%

Sone 3:    Post nr. 5000-5999                                 5,0%

Sone 4:    Post nr. 2610-2999 og 6000-7999            5,0%

Sone 5:    Post nr. 8000-9499                                 5,5%

Sone 6:    Post nr. 9500-9999                                 6,0%

Minstefrakt kr. 100,- Det vil si at all sonefrakt under kr. 100,- automatisk rundes opp til kr. 100,-.

Leverandøren har ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes forhold han ikke er herre over.

 1. RETUR AV VARER

Retur av varer MÅ godkjennes av Foma før retur. Det aksepteres kun retur av varer i uåpnet, original emballasje.
Vare eller emballasje påført prislapp, tape eller skrift aksepteres ikke som returvare. Pakkseddel eller fakturakopi skal sammen med returavtale utstedt av Foma, følge varen for at retur kan godkjennes. Oppfylles ikke returbetingelsene blir varen automatisk returnert tilbake til avsender for dennes regning.

Utgåtte varer eller spesialbestilte varer mottas ikke i retur.

Frakt på returvarer dekkes av avsender. Returvarer krediteres med 80 % av fakturert verdi. Feilleveringer krediteres i sin helhet. Ved retur av varer der Foma er fraktbetaler, skal varene sendes med vår til enhver tid samarbeidende transportør, som for tiden er BRING. Varer sendt med andre transportører vil ikke bli dekket av oss.

 1. GARANTIER/REKLAMASJONSRETT/ANGRERETT

For konsumentprodukter gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av myndighetene. Dog kan det på enkelte produkter være spesielle garantier som overgår det myndighetene har bestemt. Skader/feil som dekkes av ”reklamasjonsretten” utbedres av Foma ved at produktet blir reparert.

For industriprodukter gis det 12 mnd. garanti. Eventuelle spesialgarantier kommer i tillegg.

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

 1. REKLAMASJONER

Reklamasjon må skje straks feil eller mangel oppdages. Det forutsettes ved reklamasjoner at mottaker sjekker produktet ved mottakelse. Dersom feil er synlig og lett kan utbedres, kan mottakeren utbedre feilen omgående. Er feilen av vanskeligere art, skal nærmeste serviceverksted kontaktes. Dersom en vare der det kreves garantireparasjon eller erstatning har en utsalgspris over kr. 300,- inkl. mva, må det fra kundens side vedlegges kvittering for kjøpet.

Alle varer som bestilles hos importør som garantierstatninger vil bli fakturert kunde på vanlig måte. Innsendte vare fra kunde som det kreves garantierstatning for, vil bli kreditert når varen er kontrollert og reklamasjon godtatt. Frakt til/fra verksted besørges av kunde. En innsendt, defekt vare som ikke blir dekket av garanti pga. brukerfeil, vil bli reparert og sendt til kunde, på kundens regning. Leverandørens ansvar ved den leverte vare omfatter ikke indirekte skade eller tap på 3.person / 3.part. Garantireparasjoner som skal dekkes av Foma Norge AS eller våre samarbeidende verksteder, forutsetter kopi av kjøpskvittering og at reklamasjonsretten overholdes.

 1. REPARASJONER

Alle reparasjoner som utføres på Foma Norge AS eget verksted, faktureres kunde til veil. priser.

Alle frakter til og fra Foma Norge AS blir belastet kunde.

Kunden har plikt til å anmerke overfor transportør der det påvises transportskade eller manko, umiddelbart ved varemottak. Ref. punkt 3.

 1. SMÅORDRETILLEGG

Ved ordre under kr. 500,- netto belastes et småordretillegg på kr. 50,-.

 1. ØVRIG

Rett til endringer av konstruksjoner dimensjoner og betegnelser forbeholdes.

Tvistespørsmål må innbringes for domstol/myndighet på leverandørens forretningssted.

Ved bestilling erklærer kunden seg enig i disse leveringsbetingelsene.